Thanh toán & điều khoản thanh toán

Phương thức thanh toán

  • Chúng tôi chấp nhận paypal và thẻ tín dụng và chuyển khoản như là phương thức thanh toán điện tử.
  • Mua hàng: hóa đơn sẽ được tạo ra và được gửi sau khi đặt hàng gửi.

ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN VÀ ĐIỀU KIỆN

  • Tất cả các thẻ tín dụng phải có một địa chỉ thanh toán.
  • Bạn không thể tách các khoản thanh toán giữa nhiều thẻ tín dụng.
  • Tất cả các thẻ tín dụng tại thời điểm thanh toán phải có một giá trị hết ngày và bảo mật mã.

Chính sách thanh toán khác

  • Thanh toán tại thời điểm mua hàng hoặc khi do dự kiến ngày mua hàng.
  • Bất kỳ giảm giá tuyên bố tại thời điểm mua hàng sẽ được phản ánh về thanh toán.
  • Thông tin thanh toán của bạn là riêng tư và sẽ không được chia sẻ với bất kỳ bên nào khác.
  • Chi phí vận chuyển sẽ được thêm vào giá sản phẩm, dựa trên trọng lượng và vị trí của lô hàng.